Privacybeleid

Bij het verrichten van werkzaamheden voor onze klanten verwerken we persoons- gegevens. Uiteraard vinden we het belangrijk dat zorgvuldig wordt om gegaan met deze gegevens.

De Witte Raaf voert een beleid dat erop is gericht ook op het gebied van privacy aan verwachtingen van klanten en hun medewerkers te voldoen en relevante wet- en regelgeving op het gebied van privacy na te komen. De Witte Raaf beoogt:

  • Het recht op privacy van natuurlijke personen te respecteren en de grootst mogelijke zorgvuldigheid te betrachten in de omgang met privacygevoelige gegevens.
  • Te voldoen aan de criteria zoals omschreven in geldende wet- en regelgeving op het gebied van privacy en informatiebeveiliging.

Bij ons privacybeleid streven wij de volgende doelstellingen na:

  1. Het zodanig inrichten van onze bedrijfsvoering dat privacygevoelige informatie wordt beschermd tegen verlies, onjuistheden en ongewenste verspreiding.
  2. Het vergroten van het bewustzijn van elke medewerker van De Witte Raaf met betrekking tot privacy in het algemeen en privacygevoelige gegevens in het bijzonder, zodat deze informatie op passende wijze wordt behandeld en beveiligd.
  3. Streven naar een optimale beheersing van privacyrisico’s, onder meer door het met regelmaat inventariseren en beoordelen van privacyrisico’s, waarna op basis van vastgestelde risico’s gerichte beheersmaatregelen kunnen worden genomen.
  4. Het vertrouwelijk omgaan door onze medewerkers met privacygevoelige informatie. Onze medewerkers dienen zich te houden aan gedragsregels voor het gebruik van (algemene) informatievoorzieningen.

De directie van De Witte Raaf ziet toe op de uitvoering van haar privacybeleid en maakt hierover zo nodig aanvullende afspraken met haar medewerkers. Het privacybeleid van De Witte Raaf is nader uitgewerkt in het privacyreglement. De directie zorgt ervoor dat het privacybeleid minimaal jaarlijks wordt geëvalueerd.

De Witte Raaf heeft een Functionaris Gegevensbescherming aangesteld die intern toezicht houdt op de uitvoering van het privacybeleid en het privacyreglement. Voor vragen of klachten over de wijze waarop De Witte Raaf met persoonsgegevens omgaat, kunt u contact opnemen met onze Functionaris Gegevensbescherming via FG@witte-raaf.nl